ឱកាសឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកពីថ្នាំដុះធ្មេញ Hi-Herb

ចូលរួមលេងហ្គេមងាយៗពីផលិតផល Hi-Herb ដើម្បីឈ្នះសំបុត្រកុន (Major) ចំនួន ២សន្លឹក, ថ្នាំដុសធ្មេញ Hi-Herb ចំនួន 90g ចំនួន៤ប្រអប់ និងច្រាសដុសចំនួន២។

លក្ខខណ្ឌ:
– Like & Share ហ្គេមនេះជាសាធារណៈ ហើយ tag ឱ្យមិត្តចំនួន ៣នាក់
– Comment ចំនួនផលិតផល ទំាងច្រាសដុសធ្មេញ និងថ្នំាដុសធ្មេញ ដែលបានដាក់នៅក្នុងរូបនេះ (ឧ. ថ្នំាដុសធ្មេញ Hi-Herb ចំនួន៨, ច្រាសដុសធ្មេញ Hi-Herb ចំនួន៥)
– អ្នកឈ្នះ១០រូប នឹងធ្វើការចាប់ឈ្នោះ

ហ្គេមនេះចាប់ផ្គើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នំា២០១៧ ហើយក្រុមការងារនឹងធ្វើការចាប់ឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់នៅថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០១៧

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលរួមលេង៖ https://www.facebook.com/hiherbcambodia

សូមអរគុណ…
#hiherbcambodia #stopbadbreath

Advertisement