ប័ណ្ណចាស់សម្រាប់ចូលទស្សនា​ពិធីបិទ​ស៊ីហ្គេម «ត្រូវបាន​ទុកជាមោឃៈ»

យោង​តាម​ប្រកាស​របស់​ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​ស៊ីហ្កេម​លើក​ទី 32 (CAMSOC-CAMAPGOC) «ប័ណ្ណចាស់សម្រាប់ចូល​មើល​ពិធីបិទ​ស៊ីហ្គេម ត្រូវបាន​ទុកជាមោឃៈ» ដោយ​​គណៈកម្មាធិការនេះ​ នឹងបោះ​ពុម្ព​ប័ណ្ណថ្មី សម្រាប់ការ​ចូលទស្សនាកម្មវិធីបិទ​នា​ពេល​ខាងមុខ​។

Advertisement