ក្រសួងព័ត៌មានប្រកាស​ទទួល​​ពាក្យ​ចុះឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មាន សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ​នា​ពេល​ខាងមុខ

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្រកាសបើកទទួល​​ពាក្យ​ចុះឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មាន សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤០ និងទី ៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ដែលនឹងត្រូវ​ធ្វើឡើងចាប់​ពី​ថ្ងៃទី ០៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមានបំណងចុះយកព័ត៌មាន​សម្រាប់​ការ​ផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤០ និងទី ៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនេះ អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​តាមរយៈគេហទំព័រ ៖ https://asean2022.inb.gov.kh

ឯកសារទាំង​ឡាយ​ដែល​អ្នកសារព័ត៌មាន​ត្រូវ​ភ្ជាប់​​ជា​មួយ​រួម​មាន​៖

១៖ រូបថត ៤ x ៦ ក្នុងទម្រង់ (.jpg) ចំនួន ០១ សន្លឹក (ផ្ទៃពណ៌ស) និង​ត្រូវ​តែ​ជា​រូប​ច្បាស់​
២៖ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
៣៖ បណ្ណសារព័ត៌មានមានសុពលភាព (ចេញដោយអង្គភាពព័ត៌មាន ឬក្រសួងព័ត៌មាន)
៤៖ លិខិតបញ្ជាបេសកកម្ម
៥៖ កាត ឬលិខិតបញ្ជាក់ការ​វ៉ាក់សាំងបង្ការ​ជំងឺកូវីដ-១៩។

អ្នកសារព័ត៌មានដែលបាន​ចុះ​ឈ្មោះដោយ​ជោគជ័យ និងបាន​ទទួល​ការ​យល់​ព្រម​ នឹង​ត្រូវ​ទទួលបណ្ណសារព័ត៌មាន នៅមណ្ឌលព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៨។

Advertisement