រាជរដ្ឋាភិបាល​ ដំឡើង​ប្រាក់របបសន្តិសុខសម្រាប់អតតីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន

អនុក្រឹត្យកែប្រែ និងដំឡើងប្រាក់របបសន្តិសុខសម្រាប់អតតីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល អតីតយុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភជូនអ្នកបម្រើជនពិការ និងជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារថ្នាក់ទី ១ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១១ សីហា ឆ្នាំ​ ២០២២ ត្រូវបាន​ប្រកាស​នាពេល​ថ្មី ៗ​នេះ។

ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​អនុក្រឹត្យ​​ខាងក្រោម ៖

 

 

Advertisement