ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ប្រកាស​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា​យោបល់​អំពី​ការចុះបញ្ជី​យានយន្ត ឬ​បណ្ណ​បើកបរ​យានយន្ត

លោកអ្នក​ដែល​ចង់ដឹង​ព័ត៌មាន​ស្ដីពី​សេវាសាធារណៈ អាច​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​លេខ ១២៧៥ ដែលជា​ខ្សែ​ទូរស័ព្ទ​របស់ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន។

ខ្សែ​ទូរស័ព្ទ​នេះ នឹង​ទទួល​ឆ្លើយ​នូវ​សំណួរ ឬ​សំណូមពរ​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព័ត៌មាន​ស្ដីពី​សេវាសាធារណៈ​របស់​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន។

លោកអ្នក​នឹង​ទទួលបាន​ការប្រឹក្សា​យោបល់​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ រៀងរាល់​ម៉ោង​ធ្វើការ លើ​សេវាសាធារណៈ រួមមាន​ដូចជា ការចុះបញ្ជី​យានយន្ត, ការត្រួតពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​យានជំនិះ (ឆៀក) និង​ព័ត៌មាន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​បណ្ណ​បើកបរ​យានយន្ត​ជាដើម។ល។

Advertisement