ករណីឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 នៅ​កម្ពុជា បាន​ថយ​ចុះច្រើន​ ក្នុង​អំឡុង 24 ម៉ោង​កន្លង

កម្ពុជា​ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន 19 នាក់ និង​ជាសះស្បើយ 23 នាក់ ខណៈ​មិន​មាន​អ្នក​ស្លាប់ នៅ​ក្នុង​អំឡុង 24 ម៉ោង​នៃ​ថ្ងៃទី 19 ធ្នូ 2022។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូ 2022 កម្ពុជា មាន​អ្នកឆ្លងកូវីដ-19 សរុប 138,438 នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ 135,247 នាក់ និង​​អ្នកស្លាប់​សរុប​ 3,056 នាក់។

 

 

Advertisement