កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន 27 នាក់​ទៀត ក្នុង​អំឡុង 24 ម៉ោង​កន្លង

កម្ពុជា​ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន 27 នាក់ និង​ជាសះស្បើយ 13 នាក់ ខណៈ​មិន​មាន​អ្នក​ស្លាប់ នៅ​ក្នុង​អំឡុង 24 ម៉ោង​នៃ​ថ្ងៃទី 14 ធ្នូ 2022។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូ 2022 កម្ពុជា មាន​អ្នកឆ្លងកូវីដ-19 សរុប 138,347 នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ 135,158 នាក់ និង​​អ្នកស្លាប់​សរុប​ 3,056 នាក់។

Advertisement