ចំនួន​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​​នូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 នៅ​ កម្ពុជា ​មានជាង​ 10 នាក់ទៀត ​​​ក្នុង 24 ម៉ោង​​កន្លង

កម្ពុជា​ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន 14 នាក់ និង​ជាសះស្បើយ 06 នាក់ ខណៈ​មិន​មាន​អ្នក​ស្លាប់ នៅ​ក្នុង​អំឡុង 24 ម៉ោង​នៃ​ថ្ងៃទី 07 ធ្នូ 2022។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី 08 ខែធ្នូ 2022 កម្ពុជា មាន​អ្នកឆ្លងកូវីដ-19 សរុប 138,202 នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ 135,050 នាក់ និង​​អ្នកស្លាប់​សរុប​ 3,056 នាក់។

Advertisement