ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ជំងឺ​កូវីដ-19 នៅ​ កម្ពុជា ​មានជាង 15 នាក់​​​ក្នុង 24 ម៉ោង​​កន្លង

កម្ពុជា​រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន 15 នាក់ និង​ជាសះស្បើយ 15 នាក់ ខណៈ​មិន​មាន​អ្នក​ស្លាប់ នៅ​ក្នុង​អំឡុង 24 ម៉ោង​នៃ​ថ្ងៃទី 04 ធ្នូ 2022។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី 05 ខែធ្នូ 2022 កម្ពុជា មាន​អ្នកឆ្លងកូវីដ-19 សរុប 138,157 នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ 135,027 នាក់ និង​​អ្នកស្លាប់​សរុប​ 3,056 នាក់។

Advertisement