ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ជំងឺ​កូវីដ-19 នៅ​ កម្ពុជា ​មានជាង 10 នាក់​​​ក្នុង 24 ម៉ោង​កន្លង

កម្ពុជា បាន​រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនូវ​ជំងឺ​កូវីដ-19 ចំនួន 14 នាក់, ​អ្នក​​ជាសះស្បើយ 09 នាក់ និងមិន​មាន​អ្នក​ស្លាប់ នៅ​​​ក្នុង​ថ្ងៃទី 01 ធ្នូ 2022។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី 02 ខែធ្នូ 2022 កម្ពុជា​ មាន​អ្នកឆ្លងសរុប 138,120 នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុប 135,001 នាក់ និងអ្នកស្លាប់​សរុប 3,056 នាក់​។

Advertisement