ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅ​ កម្ពុជា សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ​ឧសភា ២០២២

ក្នុង​អំឡុង​ ២៤ ម៉ោង​ នៃ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ​ឧសភា ២០២២ កម្ពុជា មិន​មាន​អ្នក​វិជ្ជមាន ឬ​ស្លាប់​ដោយ​សារ​​​កូវីដ-១៩ នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​មាន​​​​អ្នក​ជាសះស្បើយថ្មី ៣ នាក់។

Advertisement