ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅ​ កម្ពុជា សម្រាប់​ថ្ងៃទី ១២ ខែ​ឧសភា ២០២២

ក្នុង​អំឡុង​ ២៤ ម៉ោង​ នៃ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ​ឧសភា ២០២២ កម្ពុជា មិន​មាន​អ្នក​វិជ្ជមាន​ ក៏ដូចជា​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​​​កូវីដ-១៩ ឡើយ ខណៈ​អ្នក​ជាសះស្បើយថ្មី មាន​ ២ នាក់។

Advertisement