កូវីដ-១៩ នៅ​ កម្ពុជា! រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ០១ នាក់ទៀត ក្នុង​ថ្ងៃទី ០៥ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

​​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង​ កូវីដ-១៩ ចំនួន ០១ នាក់​ ដែលទើប​តែ​បាន​រក​ឃើញ​​ក្នុង​អំឡុង​ ២៤ ម៉ោង​នៃ​ថ្ងៃទី​ ០៥ ឧសភា គឺ​​​ជា​​ករណី​ អូមីក្រុង និង​​ជា​ករណីឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍។

Advertisement