កូវីដ-១៩! កម្ពុជា​ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ២៥ នាក់ និងស្លាប់ ៣ នាក់ កាលពីថ្ងៃទី​ ៣ ធ្នូ​

កម្ពុជា​ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ២៥ នាក់ទៀត និង​ជាសះស្បើយ ១៩ នាក់ និងស្លាប់ ៣ នាក់ ក្នុង​អំឡុង​ ២៤ ម៉ោង​នៃ​ថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២១។ ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ មាន​​ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២១ នាក់ និង​​ករណី​អ្នក​ដំណើរពីបរទេស ៤ នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ តួលេខ​សរុប​នៃ​អ្នកជំងឺ​កូវីដ-១៩ នៅ​ កម្ពុជា​ រួម​មាន​៖
– អ្នកឆ្លងសរុប= ១២០,២៣២ នាក់, – អ្នកជាសះស្បើយ= ១១៦,៥៨៨ នាក់, – អ្នកស្លាប់= ២,៩៥៦ នាក់។

Advertisement