វិធីសាស្ត្រងាយៗក្នុង​ការពិនិត្យ​ពេជ្រ​សុ​ទ្ឋ ឬ ក្លែងក្លាយ

មិន​ពិបាក​ប៉ុន្មាន​ទេ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់ដឹងថា ពេជ្រ​ណាមួយ​សុ​ទ្ឋ ឬ​ក្លែងក្លាយ ដោយ​អ្នក​ត្រូវ​លាប ទឹក​មឹក​ពណ៌​ខ្មៅ​ទៅលើ​ពេជ្រ ប្រសិនបើ មាន​ភាព​រអិល​ចេញ​អស់​គ្មាន​ពណ៌ ជាប់​នៅលើ​ពេជ្រ នោះ​ប​ញ្ផា​ក់ថា ជា​ពេជ្រ​សុ​ទ្ឋ​ពិតប្រាកដ ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើ​មាន​ចំនុច​ខ្មៅ ប្រឡាក់​ត្រង់​កន្លែង​លាប​ពណ៌​នោះ គ្រាប់ពេជ្រ​នោះ ជា​គ្រាប់ពេជ្រ​ក្លែងក្លាយ​ហើយ ៕

Advertisement