ដំបូន្មានជីវិតល្អៗរបស់ជនជាតិចិន វគ្គ “តើលោកម្ចាស់គិតយ៉ាងណា?”

ជឺកុង ពោលថា «តើលោកម្ចាស់គិតយ៉ាងណាចំពោះបុគ្គលប្រភេទនេះ 1.ទាល់ក្រ តែមិនរណេបរណឺបអែបអប   2.សម្បូរទ្រព្យ តែមិនអួតអាង?»

ខុងជឺ ឆ្លើយថា «ប្រសើរហើយ តែនឹងរឹតតែប្រសើរជាងនេះទៀតគឺ ទាល់ក្រហើយមានសេចក្តីសុខ និងសម្បូរទ្រព្យហើយសុភាពទន់ភ្លន់»

ស្រាវជ្រាវដោយ តាវ៉ែនតា 

Advertisement