កម្ពុជា​ បាន​កំណត់​កញ្ចប់​ថវិកា​ជាតិ​សម្រាប់​​ការ​ចាយ​វាយក្នុង​​​​ឆ្នាំ 2024

យោង​តាម​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ 2024 កម្ពុជា​ ត្រៀមចំណាយថវិកាសម្រាប់ការ​ចាយ​វាយ​ក្នុង​ឆ្នាំ 2024 ចំនួន 38 ពាន់ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ 9.4 ពាន់លានដុល្លារ​អាម៉េរិក​។

ថវិកា​សម្រាប់​ការ​ចាយ​វាយ​នៅថ្នាក់ជាតិក្នុង​ឆ្នាំ 2024 ត្រូវ​បាន​កំណត់​ត្រឹម​ 34 ពាន់​​ពាន់លានរៀល ថយចុះ ​5.8% បើធៀបនឹង​ឆ្នាំ 2023 ខណៈដែល​ការចំណាយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវ​បាន​កំណត់​ត្រឹម​ 4 ពាន់​ពាន់​លាន​រៀល កើនឡើង 6.6%។

រាជ​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ ក៏បានកំណត់វិស័យអាទិភាពចំនួន​បួន​នៅ​ក្នុង​​ការ​ចំណាយ​ខាងលើ​នេះ​​ រួម​មាន​ វិស័យអប់រំ, វិស័យសុខាភិបាល, វិស័យការងារ និងវិស័យសង្គមកិច្ច។ នេះ​បើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ 2024​​៕

Advertisement