លេខយាន​យន្ត​ពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមានពាក្យ J.VARMAN (ជ.វរ្ម័ន) មានតម្លៃប៉ុន្មាន?

យោង​តាម​ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ លេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន ជាជម្រើសមួយបន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្លាក​លេខយាន​យន្ត​ ជាឈ្មោះ តួអក្សរ ឬ លេខ…ជាដើម ដែលអាចប្រើបានត្រឹម 8 ខ្ទង់។

លេខ​យានយន្ត​ពិសេស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​មាន​ចំនួនខ្ទង់កាន់តែច្រើន តម្លៃកាន់តែធូរថ្លៃ។ លេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន មានតម្លៃចាប់ពី 2 លានរៀលឡើងទៅ ចំពោះលេខ 8 ខ្ទង់។ ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ទន្ទឹម​នឹង​លេខ​ពិសេស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ លេខរាជធានី-ខេត្តទូទៅ នៅតែដំណើរការធម្មតា ហើយមិនតម្រូវឲ្យផ្លាស់ប្តូរឡើយ។

តាម​ការ​កំណត់ ក្រៅ​ពី​ខាងលើ ក៏មានលេខបញ្ចុះតម្លៃផងដែរ ដែល​រួមមាន៖ ថយ​ 1 ស៊េរី ចុះតម្លៃ 50%, ថយ 2 ស៊េរី ចុះតម្លៃ 75%, ថយ 3 ស៊េរី ចុះតម្លៃ 90%, ថយ 4 ស៊េរី ចុះតម្លៃ 95% និងថយចាប់ពី 5 ស៊េរីឡើងទៅ ចុះតម្លៃ 100%​។

ស្លាក​លេខ​យាន​យន្ត​ពិសេស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែលមានពាក្យ J.VARMAN (ជ័យវរ្ម័ន) មាន​តម្លៃ​ត្រឹម​តែ​ 3,416,000 រៀល​ប៉ុណ្ណោះ​។

ដើម្បី​អាច​ចូលមើលតម្លៃ ឬទិញលេខពិសេស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​សម្រាប់​យាន​យន្ត សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​៖ https://vehicle.mpwt.gov.kh របស់​ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​។

Advertisement