តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា 2023

យោង​តាម​ប្រកាស​​ស្ដី​ពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា 2023 របស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម សាំងធម្មតា​នឹង​ត្រូវ​លក់​ 4,200 រៀល​/លីត្រ (ចុះ ១០០ រៀល) និង​ប្រេង​​ម៉ាស៊ូតត្រូវ​លក់​ 4,050 រៀល​/លីត្រ ធ្លាក់​ថ្លៃ ២០០ រៀល ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​កន្លង​។
Advertisement