ដំបូន្មានដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ Jack Ma សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូង

ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយ និងជាលើកដំបូង វាពិតជាពិបាក ដោយសារតែមានកត្តាជាច្រើនរួមផ្សំ។ កត្តាទាំងនោះរួមមាន ដើមទុន បទពិសោធន៏ និងធនធានមនុស្ស ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមួយទទួលបានជោគជ័យ។

លោក Jack Ma ដែលជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញយក្សរបស់ចិន Alibaba ហើយក៏ជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងនោះ បាននិយាយថា អ្នកមិនអាចបង្រួបបង្រួមគំនិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា ឱ្យរួមចូលគ្នាតែមួយបាននោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកអាចបង្រួបបង្រួមមនុស្សគ្រប់គ្នាបានតាមរយៈគោលដៅរួមតែមួយ។

មហាសេដ្ឋីរូបនេះ បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា កុំជឿជាក់ថា អ្នកអាចបង្រួបបង្រួមនៅអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែគិត វាមិនអាចទៅរួចនោះទេ។ 30ភាពរយនៃមនុស្សទាំងអស់ នឹងមិនជឿជាក់លើអ្នកនោះទេ។ កុំអនុញ្ញាតឱ្យសហការរីរបស់អ្នក និងបុគ្គលិករបស់អ្នក គិតថាកំពុងតែធ្វើការសម្រាប់តែខ្លួនអ្នក។ ផ្ទុយទៅវិញ ចូរឱ្យពួកគេគិតថា ពួកគេកំពុងតែធ្វើការសម្រាប់គោលដៅរួមតែមួយវិញ ហើយធ្វើដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនទទួលភាពជោគជ័យ។ វាមានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងក្នុងការបង្រួបបង្រួមក្រុមហ៊ុនមួយឱ្យស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរួមតែមួយ ជាជាងបង្រួបបង្រួមក្រុមហ៊ុនមួយឱ្យនៅជុំវិញតែមនុស្សណាម្នាក់៕

Advertisement