ទិញ-លក់

Elon Musk ប្រកាស​ថា "បច្ចេក​វិទ្យា​សម្រាប់រថយន្ត​​បើក​បរ​ស្វ័យ​ប្រវត្ត​ទាំង​ស្រុង"​ នឹង​រួច​រាល់​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ

Elon Musk ប្រកាស​ថា “បច្ចេក​វិទ្យា​សម្រាប់រថយន្ត​​បើក​បរ​ស្វ័យ​ប្រវត្ត​ទាំង​ស្រុង”​ នឹង​រួច​រាល់​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ

0
ក្រុម​ហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ Tesla បន្ត​រក​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​​នៅក្នុង​ត្រី​មាស​ទី​2​...

ទូរស័ព្ទ​ Galaxy A20 ថ្មី

0
• Model: Galaxy...

ទូរស័ព្ទ​ Galaxy A70 ថ្មី

0
Model: Galaxy A70...

ទូរស័ព្ទ​ Galaxy S10 ថ្មី

0
• Model: Galaxy...

ទូរស័ព្ទ​ Galaxy S10 Plus ថ្មី

0
• Model: Galaxy...

ទូរស័ព្ទ​ Galaxy A80 ថ្មី

0
• Model: Galaxy...

ទូរស័ព្ទ Galaxy Note10 ថ្មី

0
• Model: Galaxy...

ទូរស័ព្ទ Galaxy Note10+ ថ្មី

0
• Model: Galaxy...

ទូរស័ព្ទ iPhone 11 ថ្មី

0
• Model: iPhone...

ទូរស័ព្ទ iPhone X មួយទឹក

0
• Model: iPhone...